نتایج جستجو "طنز"

#داستان_کوتاه_طنز
#تلافی
خانم خانه دار داستان طنز ما درحال پختن تخم مرغ برای صبحانه بود.
ناگهان شوهرش آشفته وارد آشپزخانه شد و فریاد زد : مواظب باش، مواظب باش، یک کم کره بیشتر توش بریز!
ای وای خدایا، خیلی زیاد درست کردی … حالا سریع برش گردون … زود باش دیگه باید بازم بیشتر کره بریزی … وای خدایا از...
داستان‌های فلانری اوکانر را عمدتاً به دو چیز می‌شناسند: یکی، سبک گوتیک جنوبی و دیگری، شخصیت‌های گروتسک. در سبک گوتیکِ جنوبی عمدتاً تاکید بر مساله‌ی توحش در عصر مدرن و زوال انسان است. خانه‌ها و ساختمان‌های وحشت‌انگیز و وحشت‌زده به سیاق فضاهای قرون‌وسطایی و خانواده‌هایی که عمیقاً ترس‌خورده‌ی حضور هفت‌...
☘🌼☘🌼☘🌼☘🌼☘🌼☘
🌼☘🌼
☘🌼
🌼
#داستان_کوتاه_درخت_بی_مرگی
دانایی به رمز داستانی می‌گفت: در هندوستان درختی است که هر کس از میوه‌اش بخورد پیر نمی شود و نمی‌میرد.
پادشاه این سخن را شنید و عاشق آن میوه شد, یکی از کاردانان دربار را به هندوستان فرستاد تا آن میوه را پیدا کند و بیاورد. آن فرستاده سال‌ها در هند جست...
☘🌼☘🌼☘🌼☘🌼☘🌼☘
🌼☘🌼
☘🌼
🌼
#داستان_کوتاه_درخت_بی_مرگی
دانایی به رمز داستانی می‌گفت: در هندوستان درختی است که هر کس از میوه‌اش بخورد پیر نمی شود و نمی‌میرد.
پادشاه این سخن را شنید و عاشق آن میوه شد, یکی از کاردانان دربار را به هندوستان فرستاد تا آن میوه را پیدا کند و بیاورد. آن فرستاده سال‌ها در هند جست...
😂😂😂😂داستانک طنز😂😂😂😂😂😂
ماجرا باغ طیبه آمو حیدر🤣
ی روز بهاری که هوا حسابی ملس و چاییده بود گفتم بیذاز برم به صغری آم مجتبی بگم به دختر آمو و عما بگیم کو یخده آش برگ ورداریم آ بریم باغ طیبه آم حیدر آ بعد از ظر دور هم باشیم آ مرد م دنبالمون نبریم تا خوش بگذره .
رفتم در خونشون کو همسایه بغلیمونه آخه ما ...
😂😂😂😂داستانک طنز😂😂😂😂😂😂
ماجرا باغ طیبه آمو حیدر🤣
ی روز بهاری که هوا حسابی ملس و چاییده بود گفتم بیذاز برم به صغری آم مجتبی بگم به دختر آمو و عما بگیم کو یخده آش برگ ورداریم آ بریم باغ طیبه آم حیدر آ بعد از ظر دور هم باشیم آ مرد م دنبالمون نبریم تا خوش بگذره .
رفتم در خونشون کو همسایه بغلیمونه آخه ما ...
📝'داستانک طنز '
می‌گویند روزی حکیمی با ملانصرالدین قراری داشت تا با هم به مناظره بنشینند.
هنگامی که حکیم به خانه ملا رسید او را در خانه نیافت و بسیار خشمگین شد.
تکه گچی برداشت و بر دَرِ خانه ملا نوشت: نادانِ احمق
ملانصرالدین  به خانه آمد و این نوشته را دید و با شتاب به منزل حکیم رفت و به او گف...
☘🌼☘🌼☘🌼☘🌼☘🌼☘
🌼☘🌼
☘🌼
🌼
#داستان_کوتاه_درخت_بی_مرگی
دانایی به رمز داستانی می‌گفت: در هندوستان درختی است که هر کس از میوه‌اش بخورد پیر نمی شود و نمی‌میرد.
@chamedaneasemany
پادشاه این سخن را شنید و عاشق آن میوه شد, یکی از کاردانان دربار را به هندوستان فرستاد تا آن میوه را پیدا کند و بیاورد. آن فرستاده ...
🔘 داستان کوتاه
آیا میدانید مثل 'حاجی حاجی مکه' چگونه وارد زبان فارسی شد؟
در زمانهای گذشته که وسایل نقلیه موتوری وجود نداشت، تنها راه رفت و آمد میان شهرها، استفاده از حیواناتی همانند اسب و شتر بود.
بدیهی است که حیوان بعد از مدتی خسته شده و نیاز به استراحت پیدا میکرد، در نتیجه اشخاص زمانی که آهنگ سف...
🔘 داستان کوتاه
آیا میدانید مثل 'حاجی حاجی مکه' چگونه وارد زبان فارسی شد؟
در زمانهای گذشته که وسایل نقلیه موتوری وجود نداشت، تنها راه رفت و آمد میان شهرها، استفاده از حیواناتی همانند اسب و شتر بود.
بدیهی است که حیوان بعد از مدتی خسته شده و نیاز به استراحت پیدا میکرد، در نتیجه اشخاص زمانی که آهنگ سف...
☘🌼☘🌼☘🌼☘🌼☘🌼☘
🌼☘🌼
☘🌼
🌼
#داستان_کوتاه_درخت_بی_مرگی
دانایی به رمز داستانی می‌گفت: در هندوستان درختی است که هر کس از میوه‌اش بخورد پیر نمی شود و نمی‌میرد.
پادشاه این سخن را شنید و عاشق آن میوه شد, یکی از کاردانان دربار را به هندوستان فرستاد تا آن میوه را پیدا کند و بیاورد. آن فرستاده سال‌ها در هند جست...
🔘 داستان کوتاه
آیا میدانید مثل 'حاجی حاجی مکه' چگونه وارد زبان فارسی شد؟
در زمانهای گذشته که وسایل نقلیه موتوری وجود نداشت، تنها راه رفت و آمد میان شهرها، استفاده از حیواناتی همانند اسب و شتر بود.
بدیهی است که حیوان بعد از مدتی خسته شده و نیاز به استراحت پیدا میکرد، در نتیجه اشخاص زمانی که آهنگ سف...
🔘 داستان کوتاه
آیا میدانید مثل 'حاجی حاجی مکه' چگونه وارد زبان فارسی شد؟
در زمانهای گذشته که وسایل نقلیه موتوری وجود نداشت، تنها راه رفت و آمد میان شهرها، استفاده از حیواناتی همانند اسب و شتر بود.
بدیهی است که حیوان بعد از مدتی خسته شده و نیاز به استراحت پیدا میکرد، در نتیجه اشخاص زمانی که آهنگ سف...
🔘 داستان کوتاه
آیا میدانید مثل 'حاجی حاجی مکه' چگونه وارد زبان فارسی شد؟
در زمانهای گذشته که وسایل نقلیه موتوری وجود نداشت، تنها راه رفت و آمد میان شهرها، استفاده از حیواناتی همانند اسب و شتر بود.
بدیهی است که حیوان بعد از مدتی خسته شده و نیاز به استراحت پیدا میکرد، در نتیجه اشخاص زمانی که آهنگ سف...
☘🌼☘🌼☘🌼☘🌼☘🌼☘
🌼☘🌼
☘🌼
🌼
#داستان_کوتاه_درخت_بی_مرگی
دانایی به رمز داستانی می‌گفت: در هندوستان درختی است که هر کس از میوه‌اش بخورد پیر نمی شود و نمی‌میرد.
پادشاه این سخن را شنید و عاشق آن میوه شد, یکی از کاردانان دربار را به هندوستان فرستاد تا آن میوه را پیدا کند و بیاورد. آن فرستاده سال‌ها در هند جست...
☘🌼☘🌼☘🌼☘🌼☘🌼☘
🌼☘🌼
☘🌼
🌼
#داستان_کوتاه_درخت_بی_مرگی
دانایی به رمز داستانی می‌گفت: در هندوستان درختی است که هر کس از میوه‌اش بخورد پیر نمی شود و نمی‌میرد.
پادشاه این سخن را شنید و عاشق آن میوه شد, یکی از کاردانان دربار را به هندوستان فرستاد تا آن میوه را پیدا کند و بیاورد. آن فرستاده سال‌ها در هند جست...
کتابهای جیبی چاپ اصلی
طنز و داستان کوتاه _چاپ دهه سی!
هر جلد 10 ت
@boookshop
@alishdn
☘🌼☘🌼☘🌼☘🌼☘🌼☘
🌼☘🌼
☘🌼
🌼
#داستان_کوتاه_درخت_بی_مرگی
دانایی به رمز داستانی می‌گفت: در هندوستان درختی است که هر کس از میوه‌اش بخورد پیر نمی شود و نمی‌میرد.
پادشاه این سخن را شنید و عاشق آن میوه شد, یکی از کاردانان دربار را به هندوستان فرستاد تا آن میوه را پیدا کند و بیاورد. آن فرستاده سال‌ها در هند جست...
داستان کوتاه :
«به تو مربوط نیست»
واقعیتش بعد از کار در معدن، سخت‌ترین کار دنیا این است که سرت توی زندگی خودت باشد!
توی خانواده ی ما همه چیز به همه کس مربوط است!
ما عادت نداریم وقتی آدم‌ها یک جمله بِهِمان گفتند از توی همان جمله سوال بعدی را در نیاوریم. مغزمان شبیه دستگاه سوال‌ساز، مدام در حال پرسش...
#داستانک
سه نفر محكوم به اعدام با گیوتین شدند؛
یک کشیش، یک وکیل دادگستری و یک فیزیکدان
در هنگام اعدام؛ کشیش پیش قدم شد ، سرش را زیر گیوتین گذاشتند و از او سؤال شد: حرف آخرت چیست ؟
گفت : خدا ... خدا...خدا...
او مرا نجات خواهد داد،
وقتی تیغ گیوتین را پایین آوردند ، نزدیک گردن او متوقف شد.
مردم تعج...
‍ نکته ها و گفته ها:
گنجاندن مضمون انبوه در كلام تُنُك خود يك هنر است و تأثيري در انسان مي‌گذارد كه گاه يك كتاب چند صد صفحه‌اي آن تأثير را ندارد. دنياي ما برخلاف گذشته عصر فرصت‌هاي كوتاه و بريده بريده است و هنر انسان در اين است كه در حجم و زماني اندك، بسيار سخن بگويد و اين واقعيت اقبال به جملات نغ...
🎷 Short story + Audio file (Radmehr)🎧
💢داستان کوتاه + بهمراه فایل صوتی مدرس (رادمهر)
✅ نوع : طنز آمیز
✅ سطح : متوسط
The Cowboy
A cowboy rode into town and stopped at a saloon for a drink. Unfortunately, the locals always had a habit of picking on strangers. When he finished his drink, he found his ...
#کانون_شعر
#انجمن_شعري_ايران
#شعر
#مينيمال
#دلنوشته
#هايكو
#ترانه
#داستانك
#دكلمه
#طنز
هم اكنون در اينستاگرام كانون شعر
اطلاعات بیشتر
☘🌼☘🌼☘🌼☘🌼☘🌼☘
🌼☘🌼
☘🌼
🌼
#داستانک
جوانی که برای یک دوره آموزشی به هلند رفته بود،
می گفت: یه روز برای خرید لپ تاپ به بازار شهر ٱمستردام پایتخت هلند رفتم...
به اولین مغازه فروش وسایل صوتی تصویری که رسیدم لپ تاپ مورد نظرم رو قیمت کردم...
فروشنده گفت:
قیمتش ۶۹۵ یورو است.
خداحافظی کردم و به مغازه بعدی رفت...
‍ متفاوت ترین کتاب های صوتی که شما به آن نیاز دارید 👇👇👇
📙کتاب های موفقیت
📘کتاب های مدیریت
📔 آموزش کسب درآمد
📓کتاب های آموزشی
📒 روانشناسی و انگیزشی
کلیپ،طنز،داستان کوتاه و فایل های صوتی جذاب تقدیم به شما خواهیم کرد.
از مطالب ما دیدن کنید سپس تصمیم بگیرید.👇👇
@BooksCase
اطلاعات بیشتر
@farakhat
#طنز
داستان کوتاه ترسناک:
در حال مسواک زدن باشی و یهو بین مسواک ها، چشمت به مسواک خودت بیفته.
@farakhat
‍ نکته ها و گفته ها:
گنجاندن مضمون انبوه در كلام تُنُك خود يك هنر است و تأثيري در انسان مي‌گذارد كه گاه يك كتاب چند صد صفحه‌اي آن تأثير را ندارد. دنياي ما برخلاف گذشته عصر فرصت‌هاي كوتاه و بريده بريده است و هنر انسان در اين است كه در حجم و زماني اندك، بسيار سخن بگويد و اين واقعيت اقبال به جملات نغ...
#جیگر_کارت
داستان کوتاه طنز
به قلم #نادره_افشاری
راوی : نادره افشاری
رادیو فرهنگسرا با حضور لیدا قائم مقامی ، ناصر فرخ و نادره افشاری
📰 #داستانک؛
کشاورزي يک مزرعه ی بزرگ گندم داشت. زمين حاصلخيزی که گندم آن زبانزد خاص و عام بود.
هنگام برداشت محصول بود. شبی از شبها روباهی وارد گندمزار شد و بخش کوچکی از مزرعه را لگدمال کرد و به پيرمرد کمی ضرر زد.
پيرمرد کينه ی روباه را به دل گرفت. بعد از چند روز روباه را به دام انداخت و تصميم گرفت...
🔘 داستان کوتاه
تنهاترین نهنگ دنیا
عنوانی بود که نیویورک تایمز در سال ۲۰۰۴ به یک وال آبی داد! ، قضیه از این قرار بود که تنهاترین نهنگ ، نهنگی بود که دانشمندان او را از سال ۱۹۹۲ تحت نظر داشتند تا بالاخره علت تنهایی‌اش را کشف کردند!
نهنگ ۵۲ هرتزی ، نامی بود که دانشمندان پس از ضبط صدایش برای او در نظر ...
‍ نکته ها و گفته ها:
گنجاندن مضمون انبوه در كلام تُنُك خود يك هنر است و تأثيري در انسان مي‌گذارد كه گاه يك كتاب چند صد صفحه‌اي آن تأثير را ندارد. دنياي ما برخلاف گذشته عصر فرصت‌هاي كوتاه و بريده بريده است و هنر انسان در اين است كه در حجم و زماني اندك، بسيار سخن بگويد و اين واقعيت اقبال به جملات نغ...
📝'داستانک طنز '
بازرگانی زنی زیبا داشت که زهره نام داشت عزم سفر کرد برای او لباسی سفید تهیه کرد و کاسه ای نیل به خادم داد و گفت هر وقت زن حرکت ناشایستی کرد یک انگشت نیل بر لباس او بزن تا وقتی که آمدی من بدانم چقدر کار ناشایست انجام داده. پس از مدتی به خادم نامه نوشت که:
چیزی نکند زهره که ننگی باشد...
#داستان_کوتاه_طنز
مردی می خواست تا یک طوطی سخنگو بخرد،
طوطی های متعددی را دید و قیمت جوان ترین و زیباترین شان را پرسید.
فروشنده گفت: '-این طوطی؟ سه چهار میلیون! ... و
دلیل آورد: - 'این طوطی شعر نو میگه، تموم شعرای شاملو، اخوان، نیما و فروغ رو از حفظه!'
مشتری به دنبال طوطی ارزان تر، یکی پیدا کرد که ...
داستان کوتاه ترسناک:
در حال مسواک زدن باشی و یهو بین مسواک ها، چشمت به مسواک خودت بیفته.😱😱😭😭
@tanz_behdashti
🌺
داستانک طنز؛
@zendegipakesf ✨
یک راننده لبنانی تعریف میکرد؛
ایام شهادت امیرالمومنین تو تاکسی مداحی گذاشته بودم و مسافری وهابی رو سوار کرده بودم..
به مقصد که رسید از ناراحتی اش گفت کرایه رو امام علی حساب میکنه و زد به فرار..
منم بخاطر کهولت سن نتونستم برم دنبالش..
چند لحظه بعد صدای زنگ موبایلی به...
#تحلیل_داستان
تحلیلگر: #پیمان_اخوان_توکلی
محوریت داستان با چمدان شروع می شود
چمدان نماد بار و بنه بستن است... نماد سفر... نماد رفتن... اما سفری سریع... فرار... گریز... واژه ای که در انتهای داستانک بر آن تاکید شده است...
مفهوم دیگری که از رفتار شخصیت ها برداشت می شود تعلق است... بچه، مادر، پدر مهم...
داستان جالب و طنز کار مشاوران
چوپانی مشغول چراندن گله گوسفندان خود در یک مرغزار دورافتاده بود. ناگهان سر و کله‏ ی یک اتومبیل جدید کروکی از میان گرد و غبار جاده‏ های خاکی پیدا می‏شود. راننده ی آن اتومبیل که یک مرد جوان با لباس شیک ، کفش های Gucci ، عینک Ray-Ban و کراوات YSL بود، سرش را از پنجره اتوم...
#تحلیل_داستان
تحلیلگر: #پیمان_اخوان_توکلی
محوریت داستان با چمدان شروع می شود
چمدان نماد بار و بنه بستن است... نماد سفر... نماد رفتن... اما سفری سریع... فرار... گریز... واژه ای که در انتهای داستانک بر آن تاکید شده است...
مفهوم دیگری که از رفتار شخصیت ها برداشت می شود تعلق است... بچه، مادر، پدر مهم...
#کودتا
#عزیز_نسین
داستان کوتاه طنز 🎤
@iskeranew 🔍
آرشيو هفتگى راديو فرهنگ در سيزدهمين روز از ماه خرداد سال ٩٧
با درود و مهر : راديو فرهنگ در روز ١٣ از ماه خرداد چون هر يكشنبه مهرشيد ايرانى در كنار شما دوستان گرامى ميباشد با برنامه هاى گوناگون سياسى و فرهنگى كه فراهم آورده شده ، ميهمانان گرامى اين هفته در راديو فرهنگ در بخش هاى گونگون:
١-گفت و شنو...