نتایج جستجو "زیارت"

💕 داستان کوتاه
بانویی که امام حسین علیه السلام، سه بار در قبر به دیدنش آمد!
'از حاج محمدعلی روایت شده که'
در یزد مرد 'صالح و فاضلى' بود، که به فکر آخرت خویش بود و شبها در مقبره اى خارج شهر یزد که به آن 'مزار' گویند، مى خوابید.
این مرد همسایه اى داشت، که از کودکى در مکتب و غیره با هم بودند، تا ا...
داستان کوتاه ترسناک: خانه تسخیر شده قسمت اول ارسالی از طرف مخاطبین پیج جستجوی هیولا جهت ارسال داستان های خود به دایرکت پیام بدهید. سلام. تا دو سال پیش ما تو یک آپارتمان مسکونی زندگی میکردیم که من خیلی اون خونه رو دوست داشتم. یک سال بعد از خرید اون خونه خونواده میخواستن خونه رو بفروشن که به محله بهتر...
💕 داستان کوتاه
بانویی که امام حسین علیه السلام، سه بار در قبر به دیدنش آمد!
'از حاج محمدعلی روایت شده که'
در یزد مرد 'صالح و فاضلى' بود، که به فکر آخرت خویش بود و شبها در مقبره اى خارج شهر یزد که به آن 'مزار' گویند، مى خوابید.
این مرد همسایه اى داشت، که از کودکى در مکتب و غیره با هم بودند، تا ا...
داستان کوتاه
بانویی که امام حسین علیه السلام، سه بار در قبر به دیدنش آمد!
'از حاج محمدعلی روایت شده که'
در یزد مرد 'صالح و فاضلى' بود، که به فکر آخرت خویش بود و شبها در مقبره اى خارج شهر یزد که به آن 'مزار' گویند، مى خوابید.
این مرد همسایه اى داشت، که از کودکى در مکتب و غیره با هم بودند، تا اینک...
💕 داستان کوتاه
بانویی که امام حسین علیه السلام، سه بار در قبر به دیدنش آمد!
'از حاج محمدعلی روایت شده که'
در یزد مرد 'صالح و فاضلى' بود، که به فکر آخرت خویش بود و شبها در مقبره اى خارج شهر یزد که به آن 'مزار' گویند، مى خوابید.
این مرد همسایه اى داشت، که از کودکى در مکتب و غیره با هم بودند، تا ا...
💕 داستان کوتاه
بانویی که امام حسین علیه السلام، سه بار در قبر به دیدنش آمد!
'از حاج محمدعلی روایت شده که'
در یزد مرد 'صالح و فاضلى' بود، که به فکر آخرت خویش بود و شبها در مقبره اى خارج شهر یزد که به آن 'مزار' گویند، مى خوابید.
این مرد همسایه اى داشت، که از کودکى در مکتب و غیره با هم بودند، تا ا...
💕 داستان کوتاه
بانویی که امام حسین علیه السلام، سه بار در قبر به دیدنش آمد!
'از حاج محمدعلی روایت شده که'
در یزد مرد 'صالح و فاضلى' بود، که به فکر آخرت خویش بود و شبها در مقبره اى خارج شهر یزد که به آن 'مزار' گویند، مى خوابید.
این مرد همسایه اى داشت، که از کودکى در مکتب و غیره با هم بودند، تا ا...
💕 داستان کوتاه
بانویی که امام حسین علیه السلام، سه بار در قبر به دیدنش آمد!
'از حاج محمدعلی روایت شده که'
در یزد مرد 'صالح و فاضلى' بود، که به فکر آخرت خویش بود و شبها در مقبره اى خارج شهر یزد که به آن 'مزار' گویند، مى خوابید.
این مرد همسایه اى داشت، که از کودکى در مکتب و غیره با هم بودند، تا ا...
💕 داستان کوتاه
بانویی که امام حسین علیه السلام، سه بار در قبر به دیدنش آمد!
'از حاج محمدعلی روایت شده که'
در یزد مرد 'صالح و فاضلى' بود، که به فکر آخرت خویش بود و شبها در مقبره اى خارج شهر یزد که به آن 'مزار' گویند، مى خوابید.
این مرد همسایه اى داشت، که از کودکى در مکتب و غیره با هم بودند، تا ا...
📙هر شب یک داستان کوتاه
بانویی که امام حسین علیه السلام، سه بار در قبر به دیدنش آمد!
'از حاج محمدعلی روایت شده که'
در یزد مرد 'صالح و فاضلى' بود، که به فکر آخرت خویش بود و شبها در مقبره اى خارج شهر یزد که به آن 'مزار' گویند، مى خوابید.
این مرد همسایه اى داشت، که از کودکى در مکتب و غیره با هم بودن...
📙هر شب یک داستان کوتاه
بانویی که امام حسین علیه السلام، سه بار در قبر به دیدنش آمد!
'از حاج محمدعلی روایت شده که'
در یزد مرد 'صالح و فاضلى' بود، که به فکر آخرت خویش بود و شبها در مقبره اى خارج شهر یزد که به آن 'مزار' گویند، مى خوابید.
این مرد همسایه اى داشت، که از کودکى در مکتب و غیره با هم بودن...
📙هر شب یک داستان کوتاه
بانویی که امام حسین علیه السلام، سه بار در قبر به دیدنش آمد!
'از حاج محمدعلی روایت شده که'
در یزد مرد 'صالح و فاضلى' بود، که به فکر آخرت خویش بود و شبها در مقبره اى خارج شهر یزد که به آن 'مزار' گویند، مى خوابید.
این مرد همسایه اى داشت، که از کودکى در مکتب و غیره با هم بودن...
📙هر شب یک داستان کوتاه
بانویی که امام حسین علیه السلام، سه بار در قبر به دیدنش آمد!
'از حاج محمدعلی روایت شده که'
در یزد مرد 'صالح و فاضلى' بود، که به فکر آخرت خویش بود و شبها در مقبره اى خارج شهر یزد که به آن 'مزار' گویند، مى خوابید.
این مرد همسایه اى داشت، که از کودکى در مکتب و غیره با هم بودن...
💕 داستان کوتاه
بانویی که امام حسین علیه السلام، سه بار در قبر به دیدنش آمد!
'از حاج محمدعلی روایت شده که'
در یزد مرد 'صالح و فاضلى' بود، که به فکر آخرت خویش بود و شبها در مقبره اى خارج شهر یزد که به آن 'مزار' گویند، مى خوابید.
این مرد همسایه اى داشت، که از کودکى در مکتب و غیره با هم بودند، تا ا...
💕 داستان کوتاه
بانویی که امام حسین علیه السلام، سه بار در قبر به دیدنش آمد!
'از حاج محمدعلی روایت شده که'
در یزد مرد 'صالح و فاضلى' بود، که به فکر آخرت خویش بود و شبها در مقبره اى خارج شهر یزد که به آن 'مزار' گویند، مى خوابید.
این مرد همسایه اى داشت، که از کودکى در مکتب و غیره با هم بودند، تا ا...
📙هر شب یک داستان کوتاه
بانویی که امام حسین علیه السلام، سه بار در قبر به دیدنش آمد!
'از حاج محمدعلی روایت شده که'
در یزد مرد 'صالح و فاضلى' بود، که به فکر آخرت خویش بود و شبها در مقبره اى خارج شهر یزد که به آن 'مزار' گویند، مى خوابید.
این مرد همسایه اى داشت، که از کودکى در مکتب و غیره با هم بودن...
📙هر شب یک داستان کوتاه
بانویی که امام حسین علیه السلام، سه بار در قبر به دیدنش آمد!
'از حاج محمدعلی روایت شده که'
در یزد مرد 'صالح و فاضلى' بود، که به فکر آخرت خویش بود و شبها در مقبره اى خارج شهر یزد که به آن 'مزار' گویند، مى خوابید.
این مرد همسایه اى داشت، که از کودکى در مکتب و غیره با هم بودن...
📙هر شب یک داستان کوتاه
بانویی که امام حسین علیه السلام، سه بار در قبر به دیدنش آمد!
'از حاج محمدعلی روایت شده که'
در یزد مرد 'صالح و فاضلى' بود، که به فکر آخرت خویش بود و شبها در مقبره اى خارج شهر یزد که به آن 'مزار' گویند، مى خوابید.
این مرد همسایه اى داشت، که از کودکى در مکتب و غیره با هم بودن...
💕 داستان کوتاه
بانویی که امام حسین علیه السلام، سه بار در قبر به دیدنش آمد!
'از حاج محمدعلی روایت شده که'
در یزد مرد 'صالح و فاضلى' بود، که به فکر آخرت خویش بود و شبها در مقبره اى خارج شهر یزد که به آن 'مزار' گویند، مى خوابید.
این مرد همسایه اى داشت، که از کودکى در مکتب و غیره با هم بودند، تا ا...
📙هر شب یک داستان کوتاه
بانویی که امام حسین علیه السلام، سه بار در قبر به دیدنش آمد!
'از حاج محمدعلی روایت شده که'
در یزد مرد 'صالح و فاضلى' بود، که به فکر آخرت خویش بود و شبها در مقبره اى خارج شهر یزد که به آن 'مزار' گویند، مى خوابید.
این مرد همسایه اى داشت، که از کودکى در مکتب و غیره با هم بودن...
💕 داستان کوتاه
بانویی که امام حسین علیه السلام، سه بار در قبر به دیدنش آمد!
'از حاج محمدعلی روایت شده که'
در یزد مرد 'صالح و فاضلى' بود، که به فکر آخرت خویش بود و شبها در مقبره اى خارج شهر یزد که به آن 'مزار' گویند، مى خوابید.
این مرد همسایه اى داشت، که از کودکى در مکتب و غیره با هم بودند، تا ا...
📙هر شب یک داستان کوتاه
بانویی که امام حسین علیه السلام، سه بار در قبر به دیدنش آمد!
'از حاج محمدعلی روایت شده که'
در یزد مرد 'صالح و فاضلى' بود، که به فکر آخرت خویش بود و شبها در مقبره اى خارج شهر یزد که به آن 'مزار' گویند، مى خوابید.
این مرد همسایه اى داشت، که از کودکى در مکتب و غیره با هم بودن...
نقل است که روزی به کریم خان زند گفتند ، یک فردی یک هفته است میخواهد شما را ببیند و مدام گریه میکند!
کریم خان آن شخص را به حضور طلبید ، ولی آن شخص بشدت گریه میکرد و نمی توانست حرف بزند . کریم خان گفت : وقتی گریه هایش تمام شد بیاریدش نزد من
بعد از ساعت ها گریه کردن شخص ساکت شد و شرف حضور یافت . گفت ...
| #قائمانه | #داستانک | #حسینیه |
📢 امام عصـر عج گفت
#به‌کربلابروید...
👳🏻مردی بود بنام سرور
که از کودکی گنگ بود و قدرت سخن گفتن نداشت.
به مرز سیزده یا چهارده سالگی رسیده بود که پدرش دست او را گرفت و نزد سومین #نایب_خاص، جناب حسین بن روح آورد👬
و از او درخواست کرد که از حضرت مهدی علیه السلام💚تقا...
#داستانک
🌞 #تشرفات
💢 سؤال سید بحرالعلوم و جواب امام زمان (عج)
♦️علامه سید بحر العلوم در راه سامرا به این فکر می‌کرد که چطور گریه بر سید الشهداء(ع) باعث آمرزش گناهان می‌شود؟
♦️همان وقت متوجه شد که شخص عربی، سوار بر اسب به او رسید و سلام کرد
♦️بعد پرسید : 'جناب سید درباره چه چیز به فکر فرو رفته...
| #قائمانه | #داستانک | #حسینیه |
📢 امام عصـر عج گفت
#به‌کربلابروید...
👳🏻مردی بود بنام سرور
که از کودکی گنگ بود و قدرت سخن گفتن نداشت.
به مرز سیزده یا چهارده سالگی رسیده بود که پدرش دست او را گرفت و نزد سومین #نایب_خاص، جناب حسین بن روح آورد👬
و از او درخواست کرد که از حضرت مهدی علیه السلام💚تقا...
| #قائمانه | #داستانک | #حسینیه |
📢 امام عصـر عج گفت
#به‌کربلابروید...
👳🏻مردی بود بنام سرور
که از کودکی گنگ بود و قدرت سخن گفتن نداشت.
به مرز سیزده یا چهارده سالگی رسیده بود که پدرش دست او را گرفت و نزد سومین #نایب_خاص، جناب حسین بن روح آورد👬
و از او درخواست کرد که از حضرت مهدی علیه السلام💚تقا...
🍃🖤🍃داستانک شبانه🍃🖤🍃
🌹 تو شلوغيِ اربعين ديدم زني با عباي عربي روبروي حرم سيدالشهدا با لهجه و كلام عربي با ارباب سخن ميگويد.

عربي را مي‌فهميدم؛ زنِ عرب می‌گفت:
آبرويم را نبر، به سختي اذن زيارت از شوهرم گرفته ام... بچه هايم را گم كرده‌ام ... اگر با بچه ها به خانه برنگردم شوهرم مرا ميكشد...
گريه م...
▪️ #داستانک
🏴 دفاع از حریم تشیع
مرحوم سید شرف الدین از علمای بزرگ شیعه، هنگامی که در زمان عبدالعزیز آل سعود به زیارت خانه خدا مشرف شد، از جمله علمایی بود که به کاخ پادشاه دعوت شده بود که طبق معمول در عید قربان به او تبریک بگویند. زمانی که نوبت به وی رسید و دست شاه را گرفت، هدیه ای به او داد و هدیه...
▪️ #داستانک
🏴 دفاع از حریم تشیع
مرحوم سید شرف الدین از علمای بزرگ شیعه، هنگامی که در زمان عبدالعزیز آل سعود به زیارت خانه خدا مشرف شد، از جمله علمایی بود که به کاخ پادشاه دعوت شده بود که طبق معمول در عید قربان به او تبریک بگویند. زمانی که نوبت به وی رسید و دست شاه را گرفت، هدیه ای به او داد و هدیه...
🍂🍂داستانک🍂🍂
#ترس_از_مرگ
✨شخصى نزد امام صادق (علیه السلام) رفت و گفت:
من ازلحظه مرگ بسيار می ترسم،چه کنم؟
🍃✨🍃
امام صادق(علیه السلام) فرمودند:زیارت ‌عاشورا را زياد بخوان..
آن مرد گفت: چگونه با خواندن زيارت عاشورا از خوف آن لحظه در امان باشم؟
امام صادق (علیه السلام) فرمود: مگر در پايان زیارت عاشورا...
💭 #داستانکـ🍭
#پیرمردی داخل حرم دستی کشید روی پای #جوانی که کنار او نشسته بودو گفت سواد ندارم برایم #زیارتنامه میخوانی تاگوش دهم🤗
#جوان باکمال میل پذیرفت و شروع کرد به #خواندن #زیارت_نامه
السَّلامُ عَلَیْکَ یا بْنَ رَسُولِ اللّهِ ....
وسلام داد به #معصومین تا امام عسکری(ع)🤲
جوان با #لبخندی پرسی...
🍂🍂داستانک🍂🍂
#ترس_از_مرگ
✨شخصى نزد امام صادق رفت و گفت
من ازلحظه مرگ بسيارميترسم،چه کنم؟
🌸امام صادق(ع) فرمودند:
زيارت ‌عاشورا را زياد بخوان..
آن مرد گفت: چگونه با خواندن زيارت
عاشورا از خوف آن لحظه در امان باشم؟
امام صادق فرمود: مگر
در پايان زیارت عاشورا نمى خوانيد؟
•{ اَللّهُمَّ‌ارْزُقْنی‌شَفا...
#هر_شب_یک_داستان_کوتاه
** انصاف با مردم شرط دیداربا امام زمان(عج)**
یکی از دانشمندان، آرزوی زیارت حضرت بقیة اللّه ارواحنا فداه را داشت و از عدم موفقیت خود، رنج می برد. مدتها ریاضت کشید و آنچنان که در میان طلاب حوزه نجف مشهور است، شبهای چهارشنبه به «مسجد سهله» می رفت و به عبادت می پرداخت، تا شاید ت...
داستانک
از سر وصورتم عشق زیارت می چکید.چکهای فروش شالی را نقد کردم،با کلی خرت وخشال برگشتم خونه...---پاشو زن این موبایل پوبایلو جمع کن با همین کاروان فردا بریم مشهد...'نه تو چه میگی مرد...سال پیش رفتیم با یه چمدان درد و مرض وآفت برگشتیم خونه..‌نه نه...یه کم صبر کن الان تو اینترنت توری پوری پیدا می ...
─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─
#داستانک
#تلنگر
💠داستانی بسیار کوتاه با معنایی بسیار بلند💠
✅این داستان کوتاه، بیانگر و چکیده تمام روایات و آیاتی هست که برای دنیا آمده؛
◀️جهانگردی به دهکده‌ای رفت تا زاهد معروفی را زیارت کند و دید که زاهد در اتاقی ساده زندگی
میکند.
اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن فقط میز و نیمکت...
‌‌شمال تهران در عزای سالار شهیدان سیاهپوش شد
با هدف زنده نگه داشتن عاشورا و احیای فرهنگ حسینی محلات شمال تهران سیاهپوش و برنامه های مذهبی ، فرهنگی و اجتماعی در محلات 27 گانه منطقه یک برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک مجتبی توسلی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری این منطقه با اعلام ...
‌‌شمال تهران در عزای سالار شهیدان سیاهپوش شد
با هدف زنده نگه داشتن عاشورا و احیای فرهنگ حسینی محلات شمال تهران سیاهپوش و برنامه های مذهبی ، فرهنگی و اجتماعی در محلات 27 گانه منطقه یک برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک مجتبی توسلی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری این منطقه با اعلام ...
▫️ #داستانک
🌷 حیای زینبی
«یحیی مازنی» که از علمای بزرگ و راویان حدیث است می گوید:
مدتها در مدینه در همسایگی علی علیه السّلام در یک محله زندگی می کردم. منزل من در کنار منزلی بود که زینب دختر علی عیلها السّلام در آنجا سکونت داشت. حتی یک دفعه هم، کسی حضرت زینب را ندید و صدای او را نشنید.
او هرگاه می ...
▫️ #داستانک
🌷 حیای زینبی
«یحیی مازنی» که از علمای بزرگ و راویان حدیث است می گوید:
مدتها در مدینه در همسایگی علی علیه السّلام در یک محله زندگی می کردم. منزل من در کنار منزلی بود که زینب دختر علی عیلها السّلام در آنجا سکونت داشت. حتی یک دفعه هم، کسی حضرت زینب را ندید و صدای او را نشنید.
او هرگاه می ...