نتایج جستجو "داروغه"

✅🌈 داستانک ممل خردادی 🌈✅
✍عباس واحدیان شاهرودی
🆎 #ممل کلاه شاپوی خود را از روی میخ که به دیوار کنار در اتاق کوبیده شده بود برداشت . خواست تا از اتاق بیرون رود که صدای مجری رادیوی همسایه بگوش اش رسید که از آغاز ماه خرداد و شروع فصل گرما می‌گفت .
بسمت مادرش که انتهای اتاق نشسته بود برگشت و گفت : ...
✅🌈 داستانک ممل خردادی 🌈✅
✍عباس واحدیان شاهرودی
🆎 #ممل کلاه شاپوی خود را از روی میخ که به دیوار کنار در اتاق کوبیده شده بود برداشت . خواست تا از اتاق بیرون رود که صدای مجری رادیوی همسایه بگوش اش رسید که از آغاز ماه خرداد و شروع فصل گرما می‌گفت .
بسمت مادرش که انتهای اتاق نشسته بود برگشت و گفت : ...
📚داســـتان کوتاه📚
⚡️خدایا شکایت به نزد تو میبرم⚡️
💎دزدی کیسه زر ملّانصرالدین را ربود‌، وی شکایت نزد قاضی برد
تا خواست ماجرا را شرح دهد! مردی وارد شد و نزد قاضی نشست
ملّا متعجب شد و هیچ نگفت و از محضر قاضی بیرون امد؛
روز بعد مردم دیدند که ملّا فریاد میزند که آی مردم کیسه ام ... کیسه ام را یافتم ،
از...
📕📗📘📕📗📘📕📗📘📕📗📘📕
توضیح ساده ی #اقتصاد💰💰
در یک داستان کوتاه زیبا📕
⚜درست هنگامی که همه مردم شهر در یک بدهکاری به سر می‌برند و هر کدام بر منبای اعتبارشان زندگی را گذران می‌کنند، یک مرد بسیار ثروتمندی وارد شهر می‌شود.
او وارد تنها هتل شهر می‌شود، اسکناس 100 دلاری را روی پیشخوان هتل می‌گذارد و برای باز...
⤵️
#داستانک
از تيمورلنگ سوال کردند كه:
«چگونه چنین امنيتی در كشور پهناور خود ايجاد نمودی كه وقتی زنی با طبقی از جواهرات، طول كشور را طی می‌كند،
كسی به او تعرض و جسارتی نمی‌كند؟»
در جواب جمله‌ی كوتاه ولی با تاملی گفت: «در هر شهری که دزدی ديدم، گردن داروغه را زدم چون یا دزد و داروغه هم دست بوده‌اند ...
#داستانک
از تيمورلنگ سوال کردند كه:
چگونه امنيتی در كشور پهناور خود ايجاد نمودی كه وقتی زنی با طبقی از جواهرات طول كشور را طی می‌كند؛ كسی به او تعرضی نکرده و جسارتی نمی‌كند؟
در جواب، جمله كوتاه ولی با تاملی می‌گويد:
در هر شهری که دزدی ديدم، گردن داروغه را زدم!!
💦
#داستانک
از تيمورلنگ سوال کردند كه:
چگونه امنيتی در كشور پهناور خود ايجاد نمودی كه وقتی زنی با طبقی از جواهرات طول كشور را طی می‌كند؛ كسی به او تعرضی نکرده و جسارتی نمی‌كند؟
در جواب، جمله كوتاه ولی با تاملی می‌گويد:
در هر شهری که دزدی ديدم، گردن داروغه را زدم!!
@mehrabanihaaa
#داستانک
از تيمورلنگ سوال کردند كه:
چگونه امنيتی در كشور پهناور خود ايجاد نمودی كه وقتی زنی با طبقی از جواهرات طول كشور را طی می‌كند؛ كسی به او تعرضی نکرده و جسارتی نمی‌كند؟
در جواب، جمله كوتاه ولی با تاملی می‌گويد:
در هر شهری که دزدی ديدم، گردن داروغه را زدم!!
🆔 @neyarnews
#داستانک
از تيمورلنگ سوال کردند كه:
چگونه امنيتی در كشور پهناور خود ايجاد نمودی كه وقتی زنی با طبقی از جواهرات طول كشور را طی می‌كند؛ كسی به او تعرضی نکرده و جسارتی نمی‌كند؟
در جواب، جمله كوتاه ولی با تاملی می‌گويد:
در هر شهری که دزدی ديدم، گردن داروغه را زدم!!
💦 @soud110
📕 #داستانک
درست هنگامی که همه مردم شهر در یک بدهکاری به سر می‌برند و هر کدام بر منبای اعتبارشان زندگی را گذران می‌کنند، یک مرد بسیار ثروتمندی وارد شهر می‌شود. او وارد تنها هتل شهر می‌شود، اسکناس 100 دلاری را روی پیشخوان هتل می‌گذارد و برای بازدید اتاق هتل و انتخاب آن به طبقه بالا می‌رود.
صاحب هتل...
📕 داستانک
درست هنگامی که همه مردم شهر در یک بدهکاری به سر می‌برند و هر کدام بر منبای اعتبارشان زندگی را گذران می‌کنند، یک مرد بسیار ثروتمندی وارد شهر می‌شود. او وارد تنها هتل شهر می‌شود، اسکناس 100 دلاری را روی پیشخوان هتل می‌گذارد و برای بازدید اتاق هتل و انتخاب آن به طبقه بالا می‌رود.
صاحب هتل ...
داستان کوتاه🌹
#R_a🍁
@youth_library
درست هنگامی که همه مردم شهر در یک بدهکاری به سر می‌برند و هر کدام بر منبای اعتبارشان زندگی را گذران می‌کنند، یک مرد بسیار ثروتمندی وارد شهر می‌شود. او وارد تنها هتل شهر می‌شود، اسکناس 100 دلاری را روی پیشخوان هتل می‌گذارد و برای بازدید اتاق هتل و انتخاب آن به طبقه ...
⤵️
#داستانک
از تيمورلنگ سوال کردند كه:
«چگونه چنین امنيتی در كشور پهناور خود ايجاد نمودی كه وقتی زنی با طبقی از جواهرات، طول كشور را طی می‌كند،
كسی به او تعرض و جسارتی نمی‌كند؟»
در جواب جمله‌ی كوتاه ولی با تاملی گفت: «در هر شهری که دزدی ديدم، گردن داروغه را زدم چون یا دزد و داروغه هم دست بوده‌اند ...
داستان کوتاه تجارت مدرن
درکنار یکی از سواحل دریای سیاه باران می بارد، و شهر کوچک همانند صحرا خالی بنظر می رسد. درست هنگامی است که همه در یک بدهکاری بسر می برند و هر کدام برمبنای اعتبارشان زندگی را گذران می کنند.
ناگهان، یک مرد بسیار ثروتمند وارد شهر می شود.
او وارد تنها هتلی که در این ساحل است می...
داستان کوتاه تجارت مدرن
درکنار یکی از سواحل دریای سیاه باران می بارد، و شهر کوچک همانند صحرا خالی بنظر می رسد. درست هنگامی است که همه در یک بدهکاری بسر می برند و هر کدام برمبنای اعتبارشان زندگی را گذران می کنند.
ناگهان، یک مرد بسیار ثروتمند وارد شهر می شود.
او وارد تنها هتلی که در این ساحل است می...
داستان کوتاه تجارت مدرن
درکنار یکی از سواحل دریای سیاه باران می بارد، و شهر کوچک همانند صحرا خالی بنظر می رسد. درست هنگامی است که همه در یک بدهکاری بسر می برند و هر کدام برمبنای اعتبارشان زندگی را گذران می کنند.
ناگهان، یک مرد بسیار ثروتمند وارد شهر می شود.
او وارد تنها هتلی که در این ساحل است می...
داستان کوتاه تجارت مدرن
درکنار یکی از سواحل دریای سیاه باران می بارد، و شهر کوچک همانند صحرا خالی بنظر می رسد. درست هنگامی است که همه در یک بدهکاری بسر می برند و هر کدام برمبنای اعتبارشان زندگی را گذران می کنند.
ناگهان، یک مرد بسیار ثروتمند وارد شهر می شود.
او وارد تنها هتلی که در این ساحل است می...
⤵️
#داستانک
از تيمورلنگ سوال کردند كه:
«چگونه چنین امنيتی در كشور پهناور خود ايجاد نمودی كه وقتی زنی با طبقی از جواهرات، طول كشور را طی می‌كند،
كسی به او تعرض و جسارتی نمی‌كند؟»
در جواب جمله‌ی كوتاه ولی با تاملی گفت: «در هر شهری که دزدی ديدم، گردن داروغه را زدم چون یا دزد و داروغه هم دست بوده‌اند ...
🌸❣🌸❣🌸❣🌸❣🌸
#داستانک
#دست_بریده_درویش_و_کرامت_او
درویش در کوهساری دور از مردم زندگی می‌کرد. او در آن خلوت به ذکر خدا و نیایش مشغول بود. در آن کوهستان، درختان سیب و گلابی و انار، بسیار بود و روزیِ درویش فقط از این میوه ها بود. روزی با خدا عهد کرد که هرگز از درخت میوه نچیند و فقط از میوه هایی بخورد ...
🌱داستان کوتاه
درست هنگامی که همه مردم شهر در یک بدهکاری به سر می‌برند و هر کدام بر منبای اعتبارشان زندگی را گذران می‌کنند، یک مرد بسیار ثروتمندی وارد شهر می‌شود. او وارد تنها هتل شهر می‌شود، اسکناس 100 دلاری را روی پیشخوان هتل می‌گذارد و برای بازدید اتاق هتل و انتخاب آن به طبقه بالا می‌رود.
صاحب هت...
🌱داستان کوتاه
درست هنگامی که همه مردم شهر در یک بدهکاری به سر می‌برند و هر کدام بر منبای اعتبارشان زندگی را گذران می‌کنند، یک مرد بسیار ثروتمندی وارد شهر می‌شود. او وارد تنها هتل شهر می‌شود، اسکناس 100 دلاری را روی پیشخوان هتل می‌گذارد و برای بازدید اتاق هتل و انتخاب آن به طبقه بالا می‌رود.
صاحب هت...
#داستانک
💎از تيمورلنگ سوال کردند كه :
چگونه امنيتی در كشور پهناور خود
ايجاد نمودی
كه وقتی زنی با طبقی از جواهرات
طول كشور را طی می‌كند
كسی به او تعرضی نکرده و جسارتی نمی‌كند؟
در جواب
جمله كوتاه ولی با تاملی می‌گويد :
در هر شهری که دزدی ديدم
گردن داروغه را زدم
چون یا دزد و داروغه هم دست بوده ا...
داستانک ...
از تيمورلنگ سوال کردند كه :
چگونه امنيتی در كشور پهناور خود
ايجاد نمودی
كه وقتی زنی با طبقی از جواهرات
طول كشور را طی می‌كند
كسی به او تعرضی نکرده و جسارتی نمی‌كند؟
در جواب
جمله كوتاه ولی با تاملی می‌گويد :
در هر شهری که دزدی ديدم
گردن داروغه را زدم
چون یا دزد و داروغه هم دست بوده ...
داستانک ...
از تيمورلنگ سوال کردند كه :
چگونه امنيتی در كشور پهناور خود
ايجاد نمودی
كه وقتی زنی با طبقی از جواهرات
طول كشور را طی می‌كند
كسی به او تعرضی نکرده و جسارتی نمی‌كند؟
در جواب
جمله كوتاه ولی با تاملی می‌گويد :
در هر شهری که دزدی ديدم
گردن داروغه را زدم
چون یا دزد و داروغه هم دست بوده ...
🌱داستان کوتاه
درست هنگامی که همه مردم شهر در یک بدهکاری به سر می‌برند و هر کدام بر منبای اعتبارشان زندگی را گذران می‌کنند، یک مرد بسیار ثروتمندی وارد شهر می‌شود. او وارد تنها هتل شهر می‌شود، اسکناس 100 دلاری را روی پیشخوان هتل می‌گذارد و برای بازدید اتاق هتل و انتخاب آن به طبقه بالا می‌رود.
صاحب هت...
❤️✝🌹❤️✝🌹❤️✝🌹❤️✝🌹❤️
🌱داستان کوتاه
درست هنگامی که همه مردم شهر در یک بدهکاری به سر می‌برند و هر کدام بر منبای اعتبارشان زندگی را گذران می‌کنند، یک مرد بسیار ثروتمندی وارد شهر می‌شود. او وارد تنها هتل شهر می‌شود، اسکناس 100 دلاری را روی پیشخوان هتل می‌گذارد و برای بازدید اتاق هتل و انتخاب آن به طبقه ...
❤️✝🌹❤️✝🌹❤️✝🌹❤️✝🌹❤️
🌱داستان کوتاه
درست هنگامی که همه مردم شهر در یک بدهکاری به سر می‌برند و هر کدام بر منبای اعتبارشان زندگی را گذران می‌کنند، یک مرد بسیار ثروتمندی وارد شهر می‌شود. او وارد تنها هتل شهر می‌شود، اسکناس 100 دلاری را روی پیشخوان هتل می‌گذارد و برای بازدید اتاق هتل و انتخاب آن به طبقه ...
🌱داستان کوتاه
درست هنگامی که همه مردم شهر در یک بدهکاری به سر می‌برند و هر کدام بر منبای اعتبارشان زندگی را گذران می‌کنند، یک مرد بسیار ثروتمندی وارد شهر می‌شود. او وارد تنها هتل شهر می‌شود، اسکناس 100 دلاری را روی پیشخوان هتل می‌گذارد و برای بازدید اتاق هتل و انتخاب آن به طبقه بالا می‌رود.
صاحب هت...
#داستانک
از تيمورلنگ سوال کردند كه :
چگونه امنيتی در كشور پهناور خود
ايجاد نمودی
كه وقتی زنی با طبقی از جواهرات
طول كشور را طی می‌كند
كسی به او تعرضی نکرده و جسارتی نمی‌كند؟
در جواب
جمله كوتاه ولی با تاملی می‌گويد :
در هر شهری که دزدی ديدم
گردن داروغه را زدم
چون یا دزد و داروغه هم دست بوده ان...
داستانک ...
از تيمورلنگ سوال کردند كه :
چگونه امنيتی در كشور پهناور خود
ايجاد نمودی
كه وقتی زنی با طبقی از جواهرات
طول كشور را طی می‌كند
كسی به او تعرضی نکرده و جسارتی نمی‌كند؟
در جواب
جمله كوتاه ولی با تاملی می‌گويد :
در هر شهری که دزدی ديدم
گردن داروغه را زدم
چون یا دزد و داروغه هم دست بوده ...
داستانک ...
از تيمورلنگ سوال کردند كه :
چگونه امنيتی در كشور پهناور خود
ايجاد نمودی
كه وقتی زنی با طبقی از جواهرات
طول كشور را طی می‌كند
كسی به او تعرضی نکرده و جسارتی نمی‌كند؟
در جواب
جمله كوتاه ولی با تاملی می‌گويد :
در هر شهری که دزدی ديدم
گردن داروغه را زدم
چون یا دزد و داروغه هم دست بوده ...
🌱داستان کوتاه
درست هنگامی که همه مردم شهر در یک بدهکاری به سر می‌برند و هر کدام بر منبای اعتبارشان زندگی را گذران می‌کنند، یک مرد بسیار ثروتمندی وارد شهر می‌شود. او وارد تنها هتل شهر می‌شود، اسکناس 100 دلاری را روی پیشخوان هتل می‌گذارد و برای بازدید اتاق هتل و انتخاب آن به طبقه بالا می‌رود.
صاحب هت...
🌱داستان کوتاه
درست هنگامی که همه مردم شهر در یک بدهکاری به سر می‌برند و هر کدام بر منبای اعتبارشان زندگی را گذران می‌کنند، یک مرد بسیار ثروتمندی وارد شهر می‌شود. او وارد تنها هتل شهر می‌شود، اسکناس 100 دلاری را روی پیشخوان هتل می‌گذارد و برای بازدید اتاق هتل و انتخاب آن به طبقه بالا می‌رود.
صاحب هت...
🌱داستان کوتاه
درست هنگامی که همه مردم شهر در یک بدهکاری به سر می‌برند و هر کدام بر منبای اعتبارشان زندگی را گذران می‌کنند، یک مرد بسیار ثروتمندی وارد شهر می‌شود. او وارد تنها هتل شهر می‌شود، اسکناس 100 دلاری را روی پیشخوان هتل می‌گذارد و برای بازدید اتاق هتل و انتخاب آن به طبقه بالا می‌رود.
صاحب هت...
از تيمورلنگ سوال کردند كه :
چگونه امنيتی در كشور پهناور خود
ايجاد نمودی
كه وقتی زنی با طبقی از جواهرات
طول كشور را طی می‌كند
كسی به او تعرضی نکرده و جسارتی نمی‌كند؟
در جواب
جمله كوتاه ولی با تاملی می‌گويد :
در هر شهری که دزدی ديدم
گردن داروغه را زدم
چون یا دزد و داروغه هم دست بوده اند
یا داروغه...
#داستانک
#دست_بریده_درویش_و_کرامت_او
درویش در کوهساری دور از مردم زندگی می‌کرد. او در آن خلوت به ذکر خدا و نیایش مشغول بود. در آن کوهستان، درختان سیب و گلابی و انار، بسیار بود و روزیِ درویش فقط از این میوه ها بود. روزی با خدا عهد کرد که هرگز از درخت میوه نچیند و فقط از میوه هایی بخورد که باد از در...
🔘 داستان کوتاه
درویشی در کوهساری، دور از مردم زندگی می‌کرد و در آن خلوت به ذکر خدا و نیایش مشغول بود.
در آن کوهستان، درختان سیب و گلابی و انار بسیار بود و درویش فقط میوه می‌خورد.
روزی با خدا عهد کرد که هرگز از درخت میوه نچیند و فقط از میوه‌هایی بخورد که باد از درخت بر زمین می‌ریزد.
درویش، مدتی به ...
#داستانک
#دست_بریده_درویش_و_کرامت_او
درویش در کوهساری دور از مردم زندگی می‌کرد. او در آن خلوت به ذکر خدا و نیایش مشغول بود. در آن کوهستان، درختان سیب و گلابی و انار، بسیار بود و روزیِ درویش فقط از این میوه ها بود. روزی با خدا عهد کرد که هرگز از درخت میوه نچیند و فقط از میوه هایی بخورد که باد از در...
#داستانک
#دست_بریده_درویش_و_کرامت_او
درویش در کوهساری دور از مردم زندگی می‌کرد. او در آن خلوت به ذکر خدا و نیایش مشغول بود. در آن کوهستان، درختان سیب و گلابی و انار، بسیار بود و روزیِ درویش فقط از این میوه ها بود. روزی با خدا عهد کرد که هرگز از درخت میوه نچیند و فقط از میوه هایی بخورد که باد از در...
#داستانک
#دست_بریده_درویش_و_کرامت_او
درویش در کوهساری دور از مردم زندگی می‌کرد. او در آن خلوت به ذکر خدا و نیایش مشغول بود. در آن کوهستان، درختان سیب و گلابی و انار، بسیار بود و روزیِ درویش فقط از این میوه ها بود. روزی با خدا عهد کرد که هرگز از درخت میوه نچیند و فقط از میوه هایی بخورد که باد از در...