نتایج جستجو "اندرز"

🔘 داستان کوتاه
خداوند به یكى از پیامبران وحى كرد:
 كه فردا صبح اول چیزى كه جلویت آمد بخور! و دومى را بپوشان ! و سومى را بپذیر! و چهارمى را ناامید مكن ! و از پنجمى بگریز!
 پیامبر خدا صبح از خانه بیرون آمد. در اولین وهله با كوه سیاه بزرگى روبرو شد، كمى ایستاده و با خود گفت :
 خداوند دستور داده این ...
🔘 داستان کوتاه و اندکی تفکر :
خداوند به یكى از پیامبران وحى كرد:
كه فردا صبح اول چیزى كه جلویت آمد بخور! و دومى را بپوشان ! و سومى را بپذیر! و چهارمى را ناامید مكن ! و از پنجمى بگریز!
پیامبر خدا صبح از خانه بیرون آمد. در اولین وهله با كوه سیاه بزرگى روبرو شد، كمى ایستاده و با خود گفت :
خداوند ...
🔘 داستان کوتاه
خداوند به یكى از پیامبران وحى كرد:
 كه فردا صبح اول چیزى كه جلویت آمد بخور! و دومى را بپوشان ! و سومى را بپذیر! و چهارمى را ناامید مكن ! و از پنجمى بگریز!
 پیامبر خدا صبح از خانه بیرون آمد. در اولین وهله با كوه سیاه بزرگى روبرو شد، كمى ایستاده و با خود گفت :
 خداوند دستور داده این ...
🔘 داستان کوتاه آموزنده
خداوند به یكى از پیامبران وحى كرد :
 كه فردا صبح اول چیزى كه جلویت آمد بخور! و دومى را بپوشان ! و سومى را بپذیر! و چهارمى را ناامید مكن ! و از پنجمى بگریز!
 پیامبر خدا صبح از خانه بیرون آمد. در اولین وهله با كوه سیاه بزرگى روبرو شد، كمى ایستاده و با خود گفت :
 خداوند دستور...
🔘 داستان کوتاه
خداوند به یكى از پیامبران وحى كرد:
كه فردا صبح اول چیزى كه جلویت آمد بخور! و دومى را بپوشان ! و سومى را بپذیر! و چهارمى را ناامید مكن ! و از پنجمى بگریز!
پیامبر خدا صبح از خانه بیرون آمد. در اولین وهله با كوه سیاه بزرگى روبرو شد، كمى ایستاده و با خود گفت :
خداوند دستور داده این ...
🔘 داستان کوتاه
خداوند به یكى از پیامبران وحى كرد:
كه فردا صبح اول چیزى كه جلویت آمد بخور! و دومى را بپوشان ! و سومى را بپذیر! و چهارمى را ناامید مكن ! و از پنجمى بگریز!
پیامبر خدا صبح از خانه بیرون آمد. در اولین وهله با كوه سیاه بزرگى روبرو شد، كمى ایستاده و با خود گفت :
خداوند دستور داده این ...
🔘 داستان کوتاه
خداوند به یكى از پیامبران وحى كرد:
 كه فردا صبح اول چیزى كه جلویت آمد بخور! و دومى را بپوشان ! و سومى را بپذیر! و چهارمى را ناامید مكن ! و از پنجمى بگریز!
 پیامبر خدا صبح از خانه بیرون آمد. در اولین وهله با كوه سیاه بزرگى روبرو شد، كمى ایستاده و با خود گفت :
 خداوند دستور داده این ...
@GolchinTarikh
🌺سلام دوستان
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
قمری:الإثنين -شعبان ۱۴۳۹/۰۸/۲۷
میلادیMonday May2018-05-14
برج فلکی:ثور
🔶رویدادها و مناسبتها🔶
😡۱۳۴۹خ-پايان حاكميت چند قرني ايران بر بحرين با رأي مجلس شوراي ملی
برخی تصمیمات دولتمردان تا ابد فراموش نمی شود
🛬۱۳۵۳خ-حاکم شارجه برای یک دیدار چن...
Bijan.Azimi
‌سلام دوستان جان
صبح دوشنبه خوشید نشان به شادی
بغلم کن
که در این صبح شور انگیز؛ زیبا
تنِ تو هست، غزل سازترین شعر خدا
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
قمری:الإثنين -شعبان ۱۴۳۹/۰۸/۲۷
میلادیMonday May2018-05-14
برج فلکی:ثور
🔶رویدادهاومناسبتها🔶
😡۱۳۴۹خ-پايان حاكميت چند قرني ايران بر بحرين با رأي...
Bijan.Azimi
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
قمری:الإثنين -شعبان ۱۴۳۹/۰۸/۲۷
میلادیMonday May2018-05-14
برج فلکی:ثور
🔶رویدادهاومناسبتها🔶
😡۱۳۴۹خ-پايان حاكميت چند قرني ايران بر بحرين با رأي مجلس شوراي ملی
برخی تصمیمات دولتمردان تا ابد فراموش نمی شود
🛬۱۳۵۳خ-حاکم شارجه برای یک دیدار چند روزه وارد تهران شد...
‌سلام دوستان جان
صبح دوشنبه خوشید نشان به شادی
بغلم کن
که در این صبح شور انگیز؛ زیبا
تنِ تو هست، غزل سازترین شعر خدا
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
قمری:الإثنين -شعبان ۱۴۳۹/۰۸/۲۷
میلادیMonday May2018-05-14
برج فلکی:ثور
🔶رویدادهاومناسبتها🔶
😡۱۳۴۹خ-پايان حاكميت چند قرني ايران بر بحرين با رأي مجلس شوراي م...
#روز_شمار_تاریخی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
قمری:الإثنين -شعبان ۱۴۳۹/۰۸/۲۷
میلادیMonday May2018-05-14
برج فلکی:ثور
🔶رویدادهاومناسبتها🔶
😡۱۳۴۹خ-پايان حاكميت چند قرني ايران بر بحرين با رأي مجلس شوراي ملی
برخی تصمیمات دولتمردان تا ابد فراموش نمی شود
🛬۱۳۵۳خ-حاکم شارجه برای یک دیدار چند روزه وارد تهرا...
🌺درود دوستان جان
صبح دوشنبه خوشید نشان به شادی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
قمری:الإثنين -شعبان ۱۴۳۹/۰۸/۲۷
میلادیMonday May2018-05-14
برج فلکی:ثور
🔶رویدادهاومناسبتها🔶
😡۱۳۴۹خ-پايان حاكميت چند قرني ايران بر بحرين با رأي مجلس شوراي ملی
برخی تصمیمات دولتمردان تا ابد فراموش نمی شود
🛬۱۳۵۳خ-حاکم شارجه بر...
Bijan.Azimi
‌سلام دوستان جان
صبح دوشنبه خوشید نشان به شادی
بغلم کن
که در این صبح شور انگیز؛ زیبا
تنِ تو هست، غزل سازترین شعر خدا
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
قمری:الإثنين -شعبان ۱۴۳۹/۰۸/۲۷
میلادیMonday May2018-05-14
برج فلکی:ثور
🔶رویدادهاومناسبتها🔶
😡۱۳۴۹خ-پايان حاكميت چند قرني ايران بر بحرين با رأي...
Bijan.Azimi
‌سلام دوستان جان
صبح دوشنبه خوشید نشان به شادی
بغلم کن
که در این صبح شور انگیز؛ زیبا
تنِ تو هست، غزل سازترین شعر خدا
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
قمری:الإثنين -شعبان ۱۴۳۹/۰۸/۲۷
میلادیMonday May2018-05-14
برج فلکی:ثور
🔶رویدادهاومناسبتها🔶
😡۱۳۴۹خ-پايان حاكميت چند قرني ايران بر بحرين با رأي...
#داستانک
آیا تا امروز ميدونستين نام جغد چيست؟ آیا واقعاً جغد شوم هست؟
در متن های کهن باستانی جغد را 'هو مورو' می خواندند.
یعنی پرنده دانا.
در کتابهای قصه نیز این پرنده عینک به چشم دارد و به بقیه حیوانات پند و اندرز می دهد.
اما شومی جغد، بعد از ورود اعراب به ایران بر سر زبان ها افتاد؛ غذای این پرنده...
#داستانک
آیا تا امروز ميدونستين نام جغد چيست؟ آیا واقعاً جغد شوم هست؟
در متن های کهن باستانی جغد را 'هو مورو' می خواندند.
یعنی پرنده دانا.
در کتابهای قصه نیز این پرنده عینک به چشم دارد و به بقیه حیوانات پند و اندرز می دهد.
اما شومی جغد، بعد از ورود اعراب به ایران بر سر زبان ها افتاد؛ غذای این پرنده...
#داستانک
#حکایت
#پندو_اندرز
♦️ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺳﻪ ﺷﯿﺮﯼ ﺟﻠﻮی ﺳﻮﺭﺍﺧﯽ می‌گذاشت. ﻣﺎﺭﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ‌آمد، ﺷﯿﺮ را می‌خورد ﻭ سکه‌اﯼ ﺩﺭ ﺁﻥ می‌انداخت.
ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﮑﻨﺪ. ﭘﺴﺮ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺎﺭ ﺭﺍ بکشد ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﮑﻪﻫﺎ ﺭا ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ. ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﺭ را ﮐﺮﺩ. ﻭﻟﯽ ﻣﺎﺭ ﺯﺧﻤﯽ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮ را نیش زد و ﭘﺴﺮ ﻣﺮﺩ....
مقامات (جمع مقامه): در اصطلاح انواع ادبی، نوعی داستان کوتاه مشتمل بر یک واقعه است که عمدتاً به قصد سرگرمیِ شنوندگان و گاه پند و اندرز، با عباراتی مسجّع پرداخته شده‌باشد. ...
🌀 داستانِ کوتاه 🌀:
📖 حکمت خدا
خداوند به یکى از پیامبران وحى کرد که فردا صبح، اول چیزى که جلویت آمد بخور، دومى را بپوشان، سومى را بپذیر، چهارمى را ناامید مکن و از پنجمى بگریز.
پیامبر خدا صبح از خانه بیرون آمد.
در اولین وهله، با کوه سیاه بزرگى روبرو شد.
کمى ایستاده و با خود گفت خداوند دستور داده این ...
🌸🌿
#مقامه
مقامه در اصطلاح انواع ادبی، نوعی داستان کوتاه مشتمل بر یک واقعه است که عمدتاً به قصد سرگرمیِ شنوندگان و گاه پند و اندرز، با عباراتی مسجّع پرداخته شده‌باشد. در این نوع داستان‌ها، معمولاً قهرمانی واحد به‌صورت ناشناس وارد ماجرا می‌شود و همین که در پایان ماجرا شناخته می‌شود، ناپدید می‌گردد؛ ...
🌸🌿
#گلستان_سعدی
#تحلیل_مقدمه
مریم یوسف زاده:
مقامه در اصطلاح انواع ادبی، نوعی داستان کوتاه مشتمل بر یک واقعه است که عمدتاً به قصد سرگرمیِ شنوندگان و گاه پند و اندرز، با عباراتی مسجّع پرداخته شده‌باشد. در این نوع داستان‌ها، معمولاً قهرمانی واحد به‌صورت ناشناس وارد ماجرا می‌شود و همین که در پایان م...
#داستانک
پرهيز از غضب
مردي خدمت پيامبر صلي الله عليه و آله رسيد و عرض كرد:
يا رسول الله! مرا چيزي بياموز كه باعث سعادت و خوشبختي من باشد.
حضرت فرمود:
برو و غضب نكن و عصباني مباش!
مرد گفت:
همين نصيحت برايم كافي است.
سپس نزد خانواده و قبيله اش بازگشت. ديد پس از او حادثه ناگواري رخ داده است، قبيله او ...
#داستانک
📌لقمه لذيذ
📜بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيم
خداوند به يكي از پيامبران وحي كرد:
كه فردا صبح اول چيزي كه جلويت آمد بخور! و دومي را بپوشان! و سومي را بپذير! و چهارمي را نااميد مكن! و از پنجمي بگريز!
پيامبر خدا صبح از خانه بيرون آمد. در اولين وهله با كوه سياه بزرگي روبرو شد، كمي ايستاده و با ...
متن های نایاب و سنگین 📃
متنهای عاشقانه❤
آهنگ و ویس عاشقانه، دلتنگی 🎼
پندو اندرز ✉️
گیف های باحال 🎦
طنز 🤣😄
داستان کوتاه و آموزنده 📜
اطلاعات بیشتر
جوین👆
@SynergyCom 👍
🔥➕ ابوریحان بیرونی در خانه یکی از بزرگان نیشابور میهمان بود از هشتی ورودی خانه، صدای او را می شنید که در حال نصیحت و اندرز است. مردی به دوست ابوریحان می گفت هر روز نقشی بر دکان خود افزون کنم و گلدانی خوش بوتر از پیش در پیشگاهش بگذارم ، بلکه عشقم از آن گذرد و به زندگیم باز آید.
و دوست...
همیشه دنبال تصمیم گیران اصلی می گردد غافل از اینکه سرنوشت او در همین مکانها و توسط همین افراد تعیین می شود. با این طرز فکر آقای ک تا فصل های پایانی نیز کماکان فکر می کند که به صورت فردی می تواند در مقابل قانون و حکومت به زعم خود ناعادلانه (یا به تعبیر قبلی سرنوشت) بایستد و خود را تبرئه کند.(این هم م...
@sukahriz_news1
#پندو_اندرز
#داستان_کوتاه📚
#بزغاله
کشاورز فقیری برغاله‌ای را از شهر خرید. همانطور که با بزغاله به سمت روستای خود باز می‌گشت، تعدادی از اوباش شهر فکر کردند که اگر بتوانند بزغاله آن فرد از بگیرند می‌توانند برای خود جشن بگیرند و از خوردن گوشت تازه آن بزغاله لذت ببرند. اما چگونه می‌...
🔹داستانک (۱۷۷)
🌴نجاری که زنده اند🌴
اندرز
گویند
نجاری بود که زن زیبایی داشت
که پادشاه را مجذوب خود کرده بود
پادشاه بهانه ای از نجار گرفت و حکم اعدام او را صادر کرد و گفت نجار را
فردا اعدام کنید
نجار آن شب نتوانست بخوابد .
همسر نجار گفت :
مانند هر شب بخواب .
پروردگارت يگانه است و درهای گشايش بسي...
🔹داستانک (۱۷۷)
🌴نجاری که زنده اند🌴
اندرز
گویند
نجاری بود که زن زیبایی داشت
که پادشاه را مجذوب خود کرده بود
پادشاه بهانه ای از نجار گرفت و حکم اعدام او را صادر کرد و گفت نجار را
فردا اعدام کنید
نجار آن شب نتوانست بخوابد .
همسر نجار گفت :
مانند هر شب بخواب .
پروردگارت يگانه است و درهای گشايش بسي...
🔹داستانک (۱۷۷)
🌴نجاری که زنده اند🌴
اندرز
گویند
نجاری بود که زن زیبایی داشت
که پادشاه را مجذوب خود کرده بود
پادشاه بهانه ای از نجار گرفت و حکم اعدام او را صادر کرد و گفت نجار را
فردا اعدام کنید
نجار آن شب نتوانست بخوابد .
همسر نجار گفت :
مانند هر شب بخواب .
پروردگارت يگانه است و درهای گشايش بسي...
📚 #داستانک
پس از درگذشت پدر، پسر، مادرش را به خانه سالمندان برد و هر لحظه از او عيادت می‌کرد.
يکبار از خانه سالمندان تماسی دريافت کرد که مادرش در حال جان دادن است!
پس با شتاب رفت تا قبل از اينکه مادرش از دنيا برود، او را ببيند.
از مادرش پرسيد: مادر چه می‌خواهی برايت انجام دهم؟
مادر گفت: از تو می‌خ...
🌴اندرز🌴
وقتی با یکی قهر کردی پشت سرش حرف نزن شاید دوباره بخوای باهاش دوست بشی
وقتی ناراحتی تصمیم نگیر
وقتی دیر میشه عجله نکن
وقتی یکیو دوسش داری زود بهش نگو بذار خودش بفهمه
وقتی خیلی خوشحالی به کسی قول نده
وقتی یکی دلتو شکست سر یکی دیگه تلافی نکن
وقتی بغضت گرفته پیش هرکی گریه نکن
شاید همو...
#داستانک
پادشاهى در يمن زندگى مى‌کرد که دو پسر و پنج دختر داشت. روزى از فرزندانش پرسيد: 'خانه از آنِ کيست، از زن يا مرد؟' همه به جز دختر پنجمى گفتند: از مرد. اما دختر پنجمى گفت: به‌نظر من، خانه، خانهٔ زن است نه مرد.'
پادشاه سخت عصبانى شد. و براى اينکه ثابت کند دختر اشتباه مى‌کند دستور داد او را...
✅ اصول اصلی داستان کوتاه نویسی چخوف:
#اصل_اول‌
🔴 پرهيز از درازگويی بسيار در مورد سياسی، اقتصادی و اجتماعی
 
داستان كوتاه كه به قولی «حداكثر زندگی در حداقل فضاست» در صورت درازگویی‌ها تبديل به مقاله‌ای خواهد شد درباره موقعيت سياسی، اقتصادی و اجتماعی يك دوره كه البته پرداختن به اين مسائل، فی‌نفسه بد ن...
🔹 داستانک (۱۳۶)
🌴 اندرز 🌴
آورده اند. پیرمردی گفت:
زندگی مثل آب توی ليوانه ترک خورده میمونه..!
بخوری تموم ميشه
نخوری حروم ميشه
از زندگيت لذت ببر چون در هرصورت تموم ميشه....
🔹راستی یک سؤال
⁉️شماچه تعریفی اززندگی دارید!!!؟🤔🤔
🔹ادامه دارد.
لطفادوستان خودتان رادعوت کنیدتاهرشب راس ساعت ۹
حکایتهای کوتا...
⤵️
#داستانک
#خاطره
دانشجو که بودم یک درس بی‌خود و بی‌فایده‌ای داشتیم که هیچ کاربردی در جهان نداشت. استادش هم با ما هم‌عقیده بود و می‌گفت: «این درس مثل اژدهاکشی است. خوب که یادش گرفتید تازه می‌فهمید که در جهان واقعی اژدهایی وجود ندارد.»
بابت همین سر کلاس بیشتر برای‌مان خاطره تعریف می‌کرد. گاهی وقت‌ه...
⤵️
#داستانک
#خاطره
دانشجو که بودم یک درس بی‌خود و بی‌فایده‌ای داشتیم که هیچ کاربردی در جهان نداشت. استادش هم با ما هم‌عقیده بود و می‌گفت: «این درس مثل اژدهاکشی است. خوب که یادش گرفتید تازه می‌فهمید که در جهان واقعی اژدهایی وجود ندارد.»
بابت همین سر کلاس بیشتر برای‌مان خاطره تعریف می‌کرد. گاهی وقت‌ه...
🔹داستانک امروز
#نفس_گرم
ابوریحان بیرونی در خانه یکی از دوستانش که از بزرگان نیشابور بود، میهمان بود. از هشتی ورودی خانه، صدای او را می‌شنید که در حال نصیحت و اندرز شخصی بود. آن شخص به دوست ابوریحان می‌گفت: «هر روز نقشی بر دکان خود افزون کنم و گلدانی خوشبوتر از پیش در پیشگاهش بگذارم بلکه عشقم از آن گ...
#داستانک
#حکایت_آسیاب
🥀 روزی شیخ ابوسعید ابوالخیر با یاران خود از کنار آسیابی می گذشت.
ناگهان ایستاد و بدون اینکه حرفی به یارانش بزند ساعتی به صدای گردش سنگ های آسیاب و کار کردن آن گوش کرد. پس از آن رو به اطرافیانش کرد و گفت:
'می شنوید؟
می دانید که این آسیاب چه میگوید؟'🎺🎺
اطرافیانش که چیزی جز صدای ...