نتایج جستجو "آسیا"

💕 داستان کوتاه
'بوقش را زدند'
'مراد' از عبارت بالا كه غالباً از 'باب طنز و تعریض و كنایه' گفته می شود؛ این است كه فلانی روی در نقاب كشید و از دار دنیا رفت.
آورده اند كه...
در قرون و اعصار گذشته كه وسایل و امكانات عصر حاضر فراهم نبود 'بوق' در غالب 'امور و شئون اجتماعی' مورد كمال ضرورت و احتیاج بود...
💕 داستان کوتاه
'بوقش را زدند'
'مراد' از عبارت بالا كه غالباً از 'باب طنز و تعریض و كنایه' گفته می شود؛ این است كه فلانی روی در نقاب كشید و از دار دنیا رفت.
آورده اند كه...
در قرون و اعصار گذشته كه وسایل و امكانات عصر حاضر فراهم نبود 'بوق' در غالب 'امور و شئون اجتماعی' مورد كمال ضرورت و احتیاج بود...
💕 داستان کوتاه
'بوقش را زدند'
'مراد' از عبارت بالا كه غالباً از 'باب طنز و تعریض و كنایه' گفته می شود؛ این است كه فلانی روی در نقاب كشید و از دار دنیا رفت.
آورده اند كه...
در قرون و اعصار گذشته كه وسایل و امكانات عصر حاضر فراهم نبود 'بوق' در غالب 'امور و شئون اجتماعی' مورد كمال ضرورت و احتیاج بود...
💕 داستان کوتاه
'بوقش را زدند'
'مراد' از عبارت بالا كه غالباً از 'باب طنز و تعریض و كنایه' گفته می شود؛ این است كه فلانی روی در نقاب كشید و از دار دنیا رفت.
آورده اند كه...
در قرون و اعصار گذشته كه وسایل و امكانات عصر حاضر فراهم نبود 'بوق' در غالب 'امور و شئون اجتماعی' مورد كمال ضرورت و احتیاج بود...
💕 داستان کوتاه
'بوقش را زدند'
'مراد' از عبارت بالا كه غالباً از 'باب طنز و تعریض و كنایه' گفته می شود؛ این است كه فلانی روی در نقاب كشید و از دار دنیا رفت.
آورده اند كه...
در قرون و اعصار گذشته كه وسایل و امكانات عصر حاضر فراهم نبود 'بوق' در غالب 'امور و شئون اجتماعی' مورد كمال ضرورت و احتیاج بود...
💕 داستان کوتاه
'بوقش را زدند'
'مراد' از عبارت بالا كه غالباً از 'باب طنز و تعریض و كنایه' گفته می شود؛ این است كه فلانی روی در نقاب كشید و از دار دنیا رفت.
آورده اند كه...
در قرون و اعصار گذشته كه وسایل و امكانات عصر حاضر فراهم نبود 'بوق' در غالب 'امور و شئون اجتماعی' مورد كمال ضرورت و احتیاج بود...
💕 داستان کوتاه شبانگاهی
'بوقش را زدند'
'مراد' از عبارت بالا كه غالباً از 'باب طنز و تعریض و كنایه' گفته می شود؛ این است كه فلانی روی در نقاب كشید و از دار دنیا رفت.
آورده اند كه...
در قرون و اعصار گذشته كه وسایل و امكانات عصر حاضر فراهم نبود 'بوق' در غالب 'امور و شئون اجتماعی' مورد كمال ضرورت و ...
💕 داستان کوتاه
'بوقش را زدند'
'مراد' از عبارت بالا كه غالباً از 'باب طنز و تعریض و كنایه' گفته می شود؛ این است كه فلانی روی در نقاب كشید و از دار دنیا رفت.
آورده اند كه...
در قرون و اعصار گذشته كه وسایل و امكانات عصر حاضر فراهم نبود 'بوق' در غالب 'امور و شئون اجتماعی' مورد كمال ضرورت و احتیاج بود...
💕 داستان کوتاه
'بوقش را زدند'
'مراد' از عبارت بالا كه غالباً از 'باب طنز و تعریض و كنایه' گفته می شود؛ این است كه فلانی روی در نقاب كشید و از دار دنیا رفت.
آورده اند كه...
در قرون و اعصار گذشته كه وسایل و امكانات عصر حاضر فراهم نبود 'بوق' در غالب 'امور و شئون اجتماعی' مورد كمال ضرورت و احتیاج بود...
💕 داستان کوتاه
'بوقش را زدند'
'مراد' از عبارت بالا كه غالباً از 'باب طنز و تعریض و كنایه' گفته می شود؛ این است كه فلانی روی در نقاب كشید و از دار دنیا رفت.
آورده اند كه...
در قرون و اعصار گذشته كه وسایل و امكانات عصر حاضر فراهم نبود 'بوق' در غالب 'امور و شئون اجتماعی' مورد كمال ضرورت و احتیاج بود...
💕 داستان کوتاه
'بوقش را زدند'
'مراد' از عبارت بالا كه غالباً از 'باب طنز و تعریض و كنایه' گفته می شود؛ این است كه فلانی روی در نقاب كشید و از دار دنیا رفت.
آورده اند كه...
در قرون و اعصار گذشته كه وسایل و امكانات عصر حاضر فراهم نبود 'بوق' در غالب 'امور و شئون اجتماعی' مورد كمال ضرورت و احتیاج بود...
💕 داستان کوتاه
'بوقش را زدند'
'مراد' از عبارت بالا كه غالباً از 'باب طنز و تعریض و كنایه' گفته می شود؛ این است كه فلانی روی در نقاب كشید و از دار دنیا رفت.
آورده اند كه...
در قرون و اعصار گذشته كه وسایل و امكانات عصر حاضر فراهم نبود 'بوق' در غالب 'امور و شئون اجتماعی' مورد كمال ضرورت و احتیاج بود...
💕 داستان کوتاه
'بوقش را زدند'
'مراد' از عبارت بالا كه غالباً از 'باب طنز و تعریض و كنایه' گفته می شود؛ این است كه فلانی روی در نقاب كشید و از دار دنیا رفت.
آورده اند كه...
در قرون و اعصار گذشته كه وسایل و امكانات عصر حاضر فراهم نبود 'بوق' در غالب 'امور و شئون اجتماعی' مورد كمال ضرورت و احتیاج بود...
💕 داستان کوتاه
'بوقش را زدند'
'مراد' از عبارت بالا كه غالباً از 'باب طنز و تعریض و كنایه' گفته می شود؛ این است كه فلانی روی در نقاب كشید و از دار دنیا رفت.
آورده اند كه...
در قرون و اعصار گذشته كه وسایل و امكانات عصر حاضر فراهم نبود 'بوق' در غالب 'امور و شئون اجتماعی' مورد كمال ضرورت و احتیاج بود...
💕 داستان کوتاه
'بوقش را زدند'
'مراد' از عبارت بالا كه غالباً از 'باب طنز و تعریض و كنایه' گفته می شود؛ این است كه فلانی روی در نقاب كشید و از دار دنیا رفت.
آورده اند كه...
در قرون و اعصار گذشته كه وسایل و امكانات عصر حاضر فراهم نبود 'بوق' در غالب 'امور و شئون اجتماعی' مورد كمال ضرورت و احتیاج بود...
💕 داستان کوتاه
'بوقش را زدند'
'مراد' از عبارت بالا كه غالباً از 'باب طنز و تعریض و كنایه' گفته می شود؛ این است كه فلانی روی در نقاب كشید و از دار دنیا رفت.
آورده اند كه...
در قرون و اعصار گذشته كه وسایل و امكانات عصر حاضر فراهم نبود 'بوق' در غالب 'امور و شئون اجتماعی' مورد كمال ضرورت و احتیاج بود...
💕 داستان کوتاه
'بوقش را زدند'
'مراد' از عبارت بالا كه غالباً از 'باب طنز و تعریض و كنایه' گفته می شود؛ این است كه فلانی روی در نقاب كشید و از دار دنیا رفت.
آورده اند كه...
در قرون و اعصار گذشته كه وسایل و امكانات عصر حاضر فراهم نبود 'بوق' در غالب 'امور و شئون اجتماعی' مورد كمال ضرورت و احتیاج بود...
📒 هر شب یک داستان کوتاه
'بوقش را زدند'
'مراد' از عبارت بالا كه غالباً از 'باب طنز و تعریض و كنایه' گفته می شود؛ این است كه فلانی روی در نقاب كشید و از دار دنیا رفت.
آورده اند كه...
در قرون و اعصار گذشته كه وسایل و امكانات عصر حاضر فراهم نبود 'بوق' در غالب 'امور و شئون اجتماعی' مورد كمال ضرورت و ا...
📒 هر شب یک داستان کوتاه
'بوقش را زدند'
'مراد' از عبارت بالا كه غالباً از 'باب طنز و تعریض و كنایه' گفته می شود؛ این است كه فلانی روی در نقاب كشید و از دار دنیا رفت.
آورده اند كه...
در قرون و اعصار گذشته كه وسایل و امكانات عصر حاضر فراهم نبود 'بوق' در غالب 'امور و شئون اجتماعی' مورد كمال ضرورت و ا...
💕 داستان کوتاه
'بوقش را زدند'
'مراد' از عبارت بالا كه غالباً از 'باب طنز و تعریض و كنایه' گفته می شود؛ این است كه فلانی روی در نقاب كشید و از دار دنیا رفت.
آورده اند كه...
در قرون و اعصار گذشته كه وسایل و امكانات عصر حاضر فراهم نبود 'بوق' در غالب 'امور و شئون اجتماعی' مورد كمال ضرورت و احتیاج بود...
این داستان زندگی «برترین رزمی‌کار جهان» است
کارتن خوابی در پارک‌ها، کار کردن در یک آبمیوه فروشی، اقدام به خودکشی و... اینها داستان زندگی سید فرشاد درکه، برترین رزمی‌کاران جهان است!
... ساعت حدود دو بعداز ظهر بود که مردجوانی با کوله‌ای بر پشت وارد دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)ی کرمانشاه شد و...
آقای کی روش لطفا جنتلمن باشید!
آقای کی روش مربی بزرگی هستید و از داشتن یک مربی بزرگ در کنار تیم ملی بسیار خوشحالیم اما شما جنتلمن نیستید !
برای اولین بار تیم ملی توانست در میان بزرگان فوتبال بدرخشد و این درخشش را مدیون شما هستیم اما شما حق ندارید واقعیتها را جعل کنید و همه موفقیتها را به نام خودت...
آورده اند که روزی ابوریحان بیرونی به همراه یکی از شاگردانش برای بررسی ستارگان از شهر محل سکونتش بیرون شد و در بیابان هاى #ملاير کنار یک آسیاب بیتوته نمود تا اینکه غروب شد. کمی از شب گذشت که آسیابانِ ملايرى بیرون آمد و خطاب به ابوریحان و شاگردش گفت که میخواهد در آسیاب را ببندد اگر میخواهید درون بیایی...
تبریک به بازیکنان پر افتخار تیم ملی بانوان
قهرمان قاره کهن #آسیا
#داستانک
‌‌╭┅────────┅╮
🦋 @dastanakema 🦋
╰┅────────┅╯
#داستانک
رو به رو ی پنجره نشسته بود و برای دانه ها دعا میکرد که  امروز روزی گنجشک ره گذر شوند...زمستان بود، زمستانی سرد  بعد از رفتن پدر بزرگ...  پسر همیشه با خودش فکر میکرد آدم ها بعد از مردن کجا خانه  میبافند...؟ لا به لای صفحات کتاب هایی که نخوانده اند یا میان واژهایی ازیک آواز قدیمی  که هرگز گو...
🍀 داستان کوتاه شبانه🍀
ماهاتیر محمد در خانوادهەای 11 نفره چشم بە دنیا گشود و با موز فروشی شروع بە تحصیل کرد.
در سالهایی که مالزی در اشغال انگلیس بود، در رشته پزشکی در کشور همسایه ادامه تحصیل داد و بە عنوان جراح در ارتش انگلیس مشغول بکار شد. پس از خروج انگلیس از مالزی، مشغول طبابت شد. او نیمی از درآم...
♽ #داستانک
موضوع:ساده زیستی حضرت زهرا(س)
حدیث
امام باقر عليه السّلام فرمودند:
اِنَّما شيعَةُ عَلِيٍّ ألحُلَماءُ وَ العُلَماءُ الذُّبْلُ الشِّفاهِ تُعْرَفُ الرُّهبانِيَّةُ عَلى وُجُوهِهِمْ؛
به راستى شيعيان على(عليه السلام) بردباران و دانشورانند كه لب به ياد خدا تر دارند و بر چهره هاشان رنگ عبادت و...
📚داســــتان کــــوتاه📚
💟💕 شناسنامه حضرت عمر(رض) 💕💟
نام: عمر
لقب: فاروق
نام پدر: خطاب
نام مادر: حنتمه
نام همسر : ام کلثوم
کنیه : ...
📚داســــتان کــــوتاه📚
💟💕 شناسنامه حضرت عمر(رض) 💕💟
نام: عمر
لقب: فاروق
نام پدر: خطاب
نام مادر: حنتمه
نام همسر : ام کلثوم
کنیه : ...
#داستان کوتاه
#جالبه
💎 شاخ گاو یا پستان گاو انتخاب با خود ماست
ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی و یا جراح مالزی در خانوادە ایی 11 نفره چشم بە دنیا گشود و با موز فروشی شروع بە تحصیل کرد.
در سالهایی که مالزی در اشغال انگلیس بود، در رشته پزشکی در کشور همسایه ادامه تحصیل داد و بە عنوان جراح در ارتش انگ...
✅نگاهی به رویدادهای 26 اسفندماه در خوزستان...
📌تیم پتروشیمی بندر امام با نتیجه 83 _ 53 الریاضی لبنان را شکست داد و قهرمان باشگاههای غرب آسیا شد.
📌حامد حدادی و مایک هریس به ترتیب بهترین ریباندر و با ارزشمندترین بازیکن بسکتبال غرب آسیا شدند.
📌معاون پارلمانی رئیس جمهور با حضور در یادمان شهدای گم...
✅اخبار مهم خوزستان،در روزی که گذشت.
🔹تیم پتروشیمی بندر امام با نتیجه 83 _ 53 الریاضی لبنان را شکست داد و قهرمان باشگاههای غرب آسیا شد.
🔺حامد حدادی و مایک هریس به ترتیب بهترین ریباندر و با ارزشمندترین بازیکن بسکتبال غرب آسیا شدند.
🔹معاون پارلمانی رئیس جمهور با حضور در یادمان شهدای گمنام شلمچه...
بخش اول داستان کوتاه
#طلا
#شهرام_شیدایی
در داستانی كه می‌خواندم یكی داشت با پریموس‌فشنگی یا دستگاهی كه مثلِ تفنگِ الكترونیكی نه ، مثل پریموس‌فشنگی كه كمی كوچك‌تر باشد حرارت می‌داد ، حرارت بود یا لیزِر در هر صورت دهانِ مُرده را باز كرده بود و همان دستگاه را روی دندان‌هایی ــ دندان‌ های بالایی ــ گذ...
Khoshnami Alireza:
⭕️ بایدببازی ۳۴ ساله شد
علی‌اکبر ولایتی:
«افتخار می‌کنم پایه‌گذار عدم مبارزه ورزشکاران ایرانی مقابل اسراییل هستم.»
🔺مسابقات جهانی سال ۱۹۸۳ بيژن سيفخان اسراییل را برد اما ولايتى وزير خارجه وقت، دستور به بازگشت فورى كاروان کشتی ایران را داد؛ در حالى که هنوز كشتى آزاد آغاز نشده بود...
⭕️ بایدببازی ۳۴ ساله شد
علی‌اکبر ولایتی:
«افتخار می‌کنم پایه‌گذار عدم مبارزه ورزشکاران ایرانی مقابل اسراییل هستم.»
🔺مسابقات جهانی سال ۱۹۸۳ بيژن سيفخان اسراییل را برد اما ولايتى وزير خارجه وقت، دستور به بازگشت فورى كاروان کشتی ایران را داد؛ در حالى که هنوز كشتى آزاد آغاز نشده بود!
مجيد تركان ستاره ...
⭕️ بایدببازی ۳۴ ساله شد
علی‌اکبر ولایتی:
«افتخار می‌کنم پایه‌گذار عدم مبارزه ورزشکاران ایرانی مقابل اسراییل هستم.»
🔺مسابقات جهانی سال ۱۹۸۳ بيژن سيفخان اسراییل را برد اما ولايتى وزير خارجه وقت، دستور به بازگشت فورى كاروان کشتی ایران را داد؛ در حالى که هنوز كشتى آزاد آغاز نشده بود!
مجيد تركان ستاره ...
⭕️ #باید_ببازی ۳۴ ساله شد
علی‌اکبر ولایتی:
«افتخار می‌کنم پایه‌گذار عدم مبارزه ورزشکاران ایرانی مقابل اسراییل هستم.»
🔺مسابقات جهانی سال ۱۹۸۳ بيژن سيفخان اسراییل را برد اما ولايتى وزير خارجه وقت، دستور به بازگشت فورى كاروان کشتی ایران را داد؛ در حالى که هنوز كشتى آزاد آغاز نشده بود!
مجيد تركان ستار...
⭕️ بایدببازی ۳۴ ساله شد
علی‌اکبر ولایتی:
«افتخار می‌کنم پایه‌گذار عدم مبارزه ورزشکاران ایرانی مقابل اسراییل هستم.»
مسابقات جهانی سال ۱۹۸۳ بيژن سيفخان اسراییل را برد اما ولايتى وزير خارجه وقت، دستور به بازگشت فورى كاروان کشتی ایران را داد؛ در حالى که هنوز كشتى آزاد آغاز نشده بود!
مجيد تركان ستاره ت...
⭕️ بایدببازی ۳۴ ساله شد
علی‌اکبر ولایتی:
«افتخار می‌کنم پایه‌گذار عدم مبارزه ورزشکاران ایرانی مقابل اسراییل هستم.»
🔺مسابقات جهانی سال ۱۹۸۳ بيژن سيفخان اسراییل را برد اما ولايتى وزير خارجه وقت، دستور به بازگشت فورى كاروان کشتی ایران را داد؛ در حالى که هنوز كشتى آزاد آغاز نشده بود!
مجيد تركان ستاره ...
⭕️ بایدببازی ۳۴ ساله شد
علی‌اکبر ولایتی:
«افتخار می‌کنم پایه‌گذار عدم مبارزه ورزشکاران ایرانی مقابل اسراییل هستم.»
🔺مسابقات جهانی سال ۱۹۸۳ بيژن سيفخان اسراییل را برد اما ولايتى وزير خارجه وقت، دستور به بازگشت فورى كاروان کشتی ایران را داد؛ در حالى که هنوز كشتى آزاد آغاز نشده بود!
مجيد تركان ستاره ...